پروژه سکوبندی آزمایشگاه درمانگاه حضرت زینب نور

  • سکوبندی آزمایشگاه درمانگاه حضرت زینب نور
  • آزمایشگاه درمانگاه حضرت زینب نور
  • پروژه سکوبندی آزمایشگاه درمانگاه حضرت زینب نور

اتمام پروژه سکوبندی ازمایشگاه درمانگاه حضرت زینب نور

تاریخ اتمام اسفند ماه ۱۳۹۷