دانشکده بیوتکنولوژی استان البرز

  • سکوبندی پروژه دانشکده بیوتکنولوژی استان البرز
  • پروژه دانشکده بیوتکنولوژی استان البرز

اجرا بنچ بندی و سکوبندی پروژه دانشکده بیوتکنولوژی استان البرز

اتمام پروژه تابستان ۱۳۹۷