پروژه دانشکده بیوتکنولوژی استان البرز

اجرا بنچ بندی و سکوبندی پروژه دانشکده بیوتکنولوژی استان البرز

اتمام پروژه تابستان ۱۳۹۷