پروژه فرآورده های دارویی و تزریقی ایران

اجراء بنچ بندی آزمایشگاهی پروژه فرآورده های دارویی و تزریقی ایران

اتمام کار پروژه آذر ماه ۱۳۹۷