بخش انبار

این بخش نیز در کنار بخش های دیگر قرار دارد و برای دپو و انبار کردن اقلام مصرفی هفته گی و روزانه مورد استفاده قرار میگیرد این اقلام شامل سیب زمینی ، پیاز،حبوبات وبرنج و …. میشود . بخش دیگری از انبار ها به دپوی انواع ظروف سرو و تجهیزات پخت و پز تعلق میگیرد این بخش نیز با قفسه بندی متناسب با اقلام مورد دپو تجهیز میشود .البته این بخش از آشپزخانه رابطه تنگاتنگی با بخش آماده سازی مواد اولیه برای پخت دارد بنابراین در طراحی این فضا باید نزدیکی این دو فضا مد نظر قرار بگیرد .